سالن آرایش امی 

 $250             هاشور و تاتو ابرو